logo Nagymányok
2018. június 22. Paulina névnapja.

Társulási közművelődési pályázat - 2018

> Megtekintés

Hírek

Információk

 

Közlemény a 2017/2018–as nevelési évre történő óvodai beíratás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Nagymányok Város Önkormányzata által fenntartott Nagymányoki Pitypang Óvodába a gyermekeket a 2017/2018–as nevelési évre a következő időpontban lehet beíratni:

  1. április 26. (szerda) 8.00- 17.00 óra között
    Helye: Nagymányok, Arany János utca. 1.

Az óvodába azokat a gyermekeket írathatják be a szülők, akik a harmadik életévüket 2017. augusztus 31. napjáig betöltik, valamint akik a harmadik életévüket 2018. augusztus 31-ig töltik be.

Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • A gyermek anyakönyvi kivonatát
  • A gyermek és a szülő lakcímét igazoló hatósági igazolványt
  • A gyermek és a szülő személyi azonosító hatósági igazolványát
  • A gyermek TAJ kártyáját

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 2017. május 20-ig értesíti a szülőt. Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott elsőfokú döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében Nagymányok Város jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést.

A jogorvoslati eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2017. május 11-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2017. április 26-ig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet

Gänszler Gábor Péterné  intézményvezető

 

Nagymányok, 2017.03.20.

Legfrisebb fotógalériák