logo Nagymányok
2021. május 16. Botond, Mózes névnapja.

Hírek

EFOP-4.1.7-16-2017-00010

 

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

ELÜGY

Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására 2021.

Nagymányok Város Önkormányzata a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának 5/2012. (II.16.) számú rendelete alapján pályázatot hirdet civil szervezetek számára

 Pályázat célja: civilszervezetek támogatása:

 1. Tűzoltással, árvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységet folytató civilszervezetek részére; keretösszege: 450.000,- Ft,
 2. A közbiztonsági feladatot ellátó civilszervezetek részére; keretösszege: 400.000,- Ft,
 3. A hivatalos versenyszerű sporttevékenységet, illetve utánpótlás nevelést folytató civilszervezetek részére; keretösszege: 600.000,- Ft.

 Rendelkezésre álló keretösszeg: 1.450.000,- Ft.

 Pályázhatnak:

 • azon társadalmi szervezetek - egyesületek, alapítványok stb. - amelyek az alapszabályuknak, alapító okiratuknak megfelelően tevékenységüket Nagymányok városban ténylegesen folytatják,
 • bírósági nyilvántartásba nem vett, de a város érdekében a településen tevékenykedő csoportok, klubok, stb. (a továbbiakban civil szervezetek).
 • a fent megjelölt tevékenységeket folytatják.

 Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • a pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, önkéntes kölcsönös biztosító társaságok, magánnyugdíj-pénztárak, egyházak, biztosítótársaságok,
 • az önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló szervezetek,
 • az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek,
 • valamint olyan civilszervezetek, amelyek támogatását jogszabály tiltja.
 • az a civil szervezet, aki a pályázat benyújtását megelőző 5 évben kapott támogatásával jogszerűen nem tudott elszámolni, illetve elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette.

A pályázat tartalmi elemei:

A pályázat tartalmi elemeit a pályázati adatlap tartalmazza. Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlap letölthető a www.nagymanyok.hu honlapról.

 Kötelező mellékletként csatolni kell

a) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést,

b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát,

c) amennyiben az önszerveződő közösség az előző évben is részesült támogatásban, az előző támogatás felhasználásáról szóló "Elszámoló Lap" -ot;

d) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre;

e) nyilatkozatát arról, hogy a közösség alapszabályában és működésében a korábbi kérelme óta nem állt be változás;

f) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.

Beadás kezdete: 2021. április 22.

Beadási határidő: 2021. április 28. 16 óra

Beadás módja, helye:

Kizárólag elektronikus úton  (PDF) Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatal (7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. ) email címére: polghiv@nagymanyok.hu

Az elektronikus kapcsolattartás azon az email címen történik, ahonnan a pályázat benyújtásra kerül !!!

Hiánypótlás: 1 alkalommal, 5 napos határidő kitűzésével elektronikus úton

A pályázat elbírálásának rendje, határideje:

A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület soron kívül dönt.

Az eredményről történő értesítés módja:

A pályázat eredményéről minden pályázó elektronikus úton kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig. A nyertes pályázatok listája a döntés meghozatalát követő 60. napig az önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

A szerződéskötésre vonatkozó szabályok:

A képviselő-testület döntését követően az önkormányzat nevében a polgármester a támogatottal támogatási szerződést köt.

A támogatás igénybevételének módja, feltételei:

A támogatás összegének kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követően kerülhet sor.

Az elszámolható költségek köre, módja, határideje:

A kapott támogatással való elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés, és az önkormányzat hatályos rendelete tartalmazza.

 Az ellenőrzés módja:

A támogató az általa nyújtott támogatás szabályszerű felhasználását a mindenkor hatályos jogszabályok alapján jogosult ellenőrizni.

További tájékoztatás kérhető:

74/558-045 Fábiánné Klem Franciska

 

Nagymányok, 2021. április 22.

 

                                              

                                                                                               Karl Béla sk.

                                                                                               polgármester

Fájlok:

Legfrisebb fotógalériák