logo Nagymányok
2021. december 9. Natália névnapja.

EFOP-4.1.7-16-2017-00010

 

Integrált Településfejlesztési stratégia (ITS)

Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete  134/2019. (IX.4) határozatával véleményezésre alkalmasnak találta Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája tervezetét, megismerte célrendszerét, és elfogadta a megalapozó dokumentum módosítását.

Dokumentumok: Nagymányok ITS, Helyzetfeltárás
Integrált Településfejlesztési Stratégia - elfogadott

ELÜGY

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

www.nagymanyokiskola.hu

Részlet a Pedagógiai és Művelődési Program küldetés-nyilatkozatából:

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

(Szent-Györgyi Albert)

 

Iskolánk térségi szerepe egyre nagyobb hangsúlyt kap napjainkban is, mert a környező kisebb települések megszüntették iskoláikat, így lehetőségünk van onnan is tanulókat fogadni.

Iskolánk mikrotérségi központként működik.

Jelenleg 8 tanulócsoport és 5 napközis csoport van. Az általános iskola tanulói mindkét irányban szélsőséges családi és szociokulturális háttérrel rendelkeznek. A tanulók 50%-a részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, 15%-a származik nagycsaládból, a gyermekek 10%-át neveli egyedülálló szülő. A szülők többsége a kor követelményeihez igazodó, sokféle, színvonalas és eredményes nevelési-oktatási programot igényel.Iskolai nevelésünkben nagy jelentősége van a német nemzetiségi hagyományőrzésnek, mivel a lakosság közel fele német nemzetiségi származású.

Valamennyi évfolyamon bontott csoportokban folyik a német nemzetiségi kétnyelvű oktatás (heti 5 német óra + néhány tantárgy magyar és német nyelven) és a német nemzetiségi nyelvoktatás (heti 5 német óra). Az ötödik évfolyamtól kezdődően heti egy órás számítástechnika-oktatást vezettünk be. A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésben részesülnek. Az ő nevelésük, oktatásuk a többi gyermekkel azonos alapelvek alapján történik, az egyén speciális adottságai, helyzete figyelembe vételével. Az egyéni megsegítést gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus végzi.

Kistérségi központként biztosítjuk a logopédiai ellátást és a gyógytestnevelést.

A nagyobb létszámú évfolyamokon a matematika és a magyar órákon képességek szerinti csoportbontásban tanulnak a gyermekeink, ilyen formában tehetséggondozásra, egyéni képességfejlesztésre is lehetőségünk van. A délelőtti és a délutáni sportfoglalkozások biztosítják a mindennapi testedzés lehetőségét: labdarúgás, kézilabda, gyógytestnevelés, nemzetiségi néptánc is a kínálat része. Tanulóink egyéb szakkörökön (német irodalmi színpad, kézműves, irodalmi színpad, matematika) vehetnek részt. Tehetséges tanítványaink megyei és országos szintű versenyeken képviselik iskolánkat, előkelő helyezéseket elérve. Matematikai megyei és országos versenyeken kiemelkedő helyezéseket értek el tanítványaink.

Osztálytermeinken kívül szaktantermek, fejlesztő terem, tornaszoba, klubszoba, ebédlő, zeneoktatási termek, tágas udvar, sportpálya, valamint a könyvtár áll rendelkezésükre. A tantermek berendezését a közelmúltban korszerűsítettük, iskolánk szakmai eszközökkel való ellátottsága megfelelő.

A szokásos iskolai élet programjai közül fontosnak tartjuk a Rákóczi-napot, a művészeti napokat, az erdei iskolai programot, a nemzetiségi vetélkedőket és a különböző táborozásokat. A szakos ellátottság mértéke az utóbbi években 100%-os.

Az iskola részt vett a szakmailag legkorszerűbbnek ítélt kompetencia-fejlesztési program megvalósításában, HEFOP 3.1.2. intézkedés részeként arra vállalkoztunk, hogy befogadjuk, adaptáljuk a kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés új tartalmait, módszereit, eszközeit. Az egész életen át tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen képességeknek, készségeknek és kompetenciáknak a fejlesztését. Ebben a felső tagozatosok voltak az élenjárók. Az alsó tagozatosok is bekapcsolódtak a korszerű programba aTÁMOP 3.1.4. /08/ 2. pályázat megvalósításával. A „TIOP 1.1.1. Informatikai eszközök és infrastruktúra fejlesztés Nagymányokon”pályázat keretében az iskola 2011-ben modern informatikai eszközökhöz jutott.

 

Alapfokú Művészetoktatás

Nagymányokon az alapfokú művészetoktatás 1993-ban kezdődött. A zeneiskola szakmailag önálló intézményként működik. 2006 szeptemberétől a központi iskolában, önálló, felújított épületrészben folyik az oktatás. A növendéklétszám jelenleg 75 fő – kiselőképző, zongora, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, harsona, tenor, tuba tanszakokon tanulhatnak a növendékek –, akiket 3 főállású és 3 részmunkaidős szakképzett zenetanár oktat. Lehetőséget teremtenek tanulóiknak az aktív társas zenélésre (kórus, fa- és rézfúvós kamara együttesek, fúvószenekar), a nemzeti és népi hagyományok átadására és megőrzésére.

1994-ben alakult meg az ifjúsági fúvószenekar. A szakmailag megfelelő szintre jutott gyermekeknek a szabadidő hasznos eltöltését, az együtt muzsikálás örömét az ifjúsági fúvószenekar biztosítja. A zenekar 2001 óta folyamatosan építi külföldi cserekapcsolatait.

A zeneiskola térségi beiskolázású. Rendszeresen részt vesznek településünk és a környező települések rendezvényein, ünnepségein.

Legfrisebb fotógalériák